Forsikringsforhold i Dch.

               

Skader forvoldt, hvor der har været en DCH-hund impliceret under en DCH aktivitet, eller hvor DCH kan gøres ansvarlig:

DCH har en tegnet en kollektiv udvidet ansvarsforsikring, der dækker medlemmerne. Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor den skadelidte, ikke kan få erstatning over skadevolderens lovpligtige hundeansvarsforsikring. Hvis den skadevoldende hund ikke har den lovpligtige hundeansvarsforsikring – dækker den kollektive udvidede ansvarsforsikring ikke for skaden.

Forsikringen dækker skader forvoldt af DCH medlemmers hunde på medlemmer af DCH, herunder skader på medlemmers ting og hunde.

Et familiemedlem er dækket på samme måde som et primært medlem.

Skaden skal under alle omstændigheder først anmeldes til den lovpligtige forsikring. Afslår denne forsikring at dække skaden, anmeldes skaden til den kollektive udvidede forsikring.

Arbejdsskadeforsikring for alle, der har hverv i DCH:

Landsforeningen har tegnet en arbejdsskadeforsikring for de medlemmer, der har særlige hverv i lokalforeningen. Det vedrører opgaver, som medlemmet løser for foreningen og som har foreningens interesse og ikke medlemmets egen interesse.

Forsikring for bestyrelsesmedlemmer:

Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle lokalforeningens bestyrelsesmedlemmer. Forsikringen dækker ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejdet for foreningen.

Erhvervsansvarsforsikring for lokalforeninger:

Landsforeningen har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, der dækker for det ansvar, der eventuelt kan gøres gældende overfor en lokalforening i forbindelse med udøvelse af vore aktiviteter.

I alle ovenstående tilfælde kan skadesanmeldelse rekvireres ved DCH’s sekretariat: sekretariatet@dch-danmark.dk eller på telefon 75 65 65 37.

En uddybning af ovennævnte forsikringsordninger og dækninger kan ses på DCH hjemmeside http://www.dch-danmark.dk/.

sidst revideret februar 2019

Nyheder

Sponsorer